1. OBECNÁ USTANOVENÍ

– Tento reklamační řád byl sestaven v souladu s ustanoveními občanského zákoníku. Řád upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

– Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

– Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

 

2. ZÁKLADNÍ POJMY

– Reklamace je uplatnění práva kupujícího na odpovědnost za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu osobně, písemně nebo e-mailem na formuláři, který obsahuje identifikaci kupujícího, zboží, popis vady a jejích projevů.

– Záruční list je listina vystavená prodávajícím, která obsahuje zákonem stanovené minimální náležitosti, stanovuje konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží.

– Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

– Prodávající je MEKR´S s.r.o., Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2..

– Zboží je zakoupený materiál ze sortimentu firmy MEKR´S s.r.o.

– Internetový obchod je internetový obchod www.eshop.mekrs.cz.

 

3. ROZSAH ZÁRUKY

 Záruka se vztahuje na:

– vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby,

– chybnou dodávku zboží, kterou se rozumí jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment.

 

4. NEPLATNOST REKLAMACE

Reklamace nebude uznána:

– pokud nebyla vada reklamována v záruční době,

– při telefonickém objednání zboží,

– při telefonickém stornování zboží,

– v případě, že je reklamován jiný počet kusů, jiný druh nebo jiný sortiment po uplynutí více než 10 kalendářních dnů od převzetí zakázky,

– při svévolných změnách původních údajů provedených kupujícím v záručním nebo dodacím listě,

 – při neodborné instalaci, opravách nebo jiných zásazích,

– při úpravách, které změní původní vlastnosti nebo parametry zboží např. povrchová úprava, změna rozměrů, tvrdost atp.,

– při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s účelem jeho použití,

– při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce zboží opatřil,

– poškození zboží působením živlů.

Vrácení zboží není reklamace – pokud zákazník vrátí zboží, které bylo dodáno v souladu s jeho požadavky, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat storno poplatek až do výše 100% z hodnoty vráceného zboží.

V případě, že kupující nezašle zboží k reklamaci v původním množství a originálních obalech, dodavatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek až 50% z hodnoty zaslaného zboží na vícenáklady spojené s přebalením.

 

5. ZÁRUČNÍ DOBA

– Konkrétní délka záruční doby odpovídá vždy nejméně minimální délce záruční doby dle občanského zákoníku, případně zvláštních právních předpisů.

– Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

– Do záruční doby se nezapočítává doba od začátku reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

– Dojde-li k výměně zboží za nové, začíná běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

6. NÁROKY ZE ZÁRUKY

Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů.

Jde-li o takovou vadu, která představuje pouze nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo:

– na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jde-li o takovou vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy (zboží není schopno sloužit svému účelu atd.) má kupující právo:

– na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, popřípadě dodání chybějící věci,

– na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady,

– na přiměřenou slevu z kupní ceny,

– na odstoupení od smlouvy.

 

7. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

– Převzetím zboží se rozumí podepsání dodacího listu, nebo doručenky přepravní společnosti či pošty.

– Zákazník přebírá od přepravní služby či pošty jen zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky je povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky zjistí, že obsah byl přepravou poškozen, upozorní neprodleně – do jednoho pracovního dne – písemně či telefonicky prodejce.

 

8. DŮVODY REKLAMACE

– Zboží k reklamaci je nutné doručit s formulářem „Reklamační protokol“, který je k dispozici na www.mekrs.cz. Tento formulář je možno předat osobně, zaslat poštou nebo e-mailem do Úpice na obchod@mekrs.cz.

– Místem pro uplatnění reklamace je MEKR´S s.r.o. v Úpici.

– Dopravu reklamovaného zboží do místa pro uplatnění reklamace hradí kupující, při uznané reklamaci je dopravné hrazeno firmou MEKR´S s.r.o.

– Reklamované zboží je zasíláno zákazníkovi zpět na náklady firmy MEKR´S s.r.o. pouze v případě uznané reklamace.

– Neoprávněná reklamace nebude podle § 2172 občanského zákoníku přijata.

– Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nelze zaslat na dobírku.

– Prodávající je povinen vyřídit reklamační řízení do 30 dnů od převzetí zboží od kupujícího. Pokud kupující uplatní reklamaci zboží osobně u prodávajícího, je povinen si zboží (i v případě neoprávněné reklamace) též osobně převzít, pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je ukončena v den, kdy je zboží (i v případě neoprávněné reklamace) připraveno v místě uplatnění reklamce k vydání a předání kupujícímu. Pokud kupující zboží k reklamaci zašle, bude mu reklamované zboží také zasláno (i v případě neoprávněné reklamace), pokud není v reklamačním protokolu uvedeno jinak; reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží (i v případě neoprávněné reklamace) předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

– Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

– O průběhu a výsledku reklamace je sepsán reklamační protokol, který je po ukončení řízení předán kupujícímu.
 občanského zákoníku přijata.

 

10. ZÁVĚR

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2011.

Snimek%20424_edited.jpg